Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân, cũng như cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, gói 30 nghìn tỷ dành cho khách hàng vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sữa chữa lại nhà ở với lãi suất ưu đãi chính thức được gia hạn giải ngân kể từ ngày 1/8. 

Theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, việc giải ngân Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (ngày 01/6/2013). 

 Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân, cũng như cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và báo cáo của các ngân hàng về tình hình triển khai chương trình đến thời điểm 10/5/2016, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 3954/NHNN-TD trình Thủ tướng Chính phủ về phương án gia hạn chương trình 30.000 tỷ đồng như sau: 

 Cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sữa chữa lại nhà ở của mình (nhóm khách hàng cá nhân) tối đa đến ngày 31/12/2016; 

 Dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội (nhóm khách hàng doanh nghiệp). 

 Tại Công văn số 5344/VPCP-KTTH ngày 30/6/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến: đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 3954/NHNN-TD và giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi các quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số1520/BXD-QLN ngày 26/7/2016 và Bộ Tài chính tại Công văn số 10373/BTC-TCNH ngày 25/7/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. 

 Thông tư tập trung vào một số vấn đề sau: 

 Về đối tượng gia hạn, đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31 tháng 03 năm 2016 và đã được ngân hàng báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10 tháng 5 năm 2016. 

 Quy định về việc xử lý đối với khoản giải ngân của các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 giữa ngân hàng với nhóm khách hàng cá nhân trong thời gian từ ngày 01/6/2016 đến ngày Thông tư có hiệu lực: 

 Đối với các khoản giải ngân của ngân hàng trong thời gian từ ngày 01 tháng 06 năm 2016 đến ngày Thông tư này có hiệu lực được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31 tháng 03 năm 2016 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình; 

 Thuộc các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10 tháng 5 năm 2016. 

 Đối với các khoản giải ngân đủ điều kiện tại mục 1, ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 11/2013/TT-NHNN. 

 Trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 02 (hai) tháng kể từ ngày Thông từ này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 02 (hai) kỳ thu lãi gần nhất sau khi được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn. 

Thông tư số 25/2016 /TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016 để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Gói 30.000 tỷ được gia hạn là một tin vui dành cho rất nhiều khách hàng. Đặc biệt hơn nữa, sắp tới Chính Phủ cũng sẽ ra thông tư hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ lãi suất 4.8%/năm dành cho các khách hàng đăng ký mua thuê dự án nhà ở xã hội. Như vậy, dự án nhà ở xã hội chương dương home sẽ đáp ứng được nhu cầu mua nhà giá rẻ cho khách hàng có thu nhập thấp.

Gói 30.000 tỷ chính thức được gia hạn từ ngày 1/8/2016

Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân, cũng như cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, gói 30 nghìn tỷ dành cho khách hàng vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sữa chữa lại nhà ở với lãi suất ưu đãi chính thức được gia hạn giải ngân kể từ ngày 1/8. 

Theo quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013, việc giải ngân Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của ngân hàng đối với khách hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước kết thúc khi Ngân hàng Nhà nước giải ngân hết số tiền tái cấp vốn khoảng 30.000 tỷ đồng nhưng tối đa là 36 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (ngày 01/6/2013). 

 Sau khi lắng nghe ý kiến phản ánh nguyện vọng của người dân, cũng như cân đối hài hòa lợi ích của người dân và Nhà nước, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và báo cáo của các ngân hàng về tình hình triển khai chương trình đến thời điểm 10/5/2016, Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 3954/NHNN-TD trình Thủ tướng Chính phủ về phương án gia hạn chương trình 30.000 tỷ đồng như sau: 

 Cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sữa chữa lại nhà ở của mình (nhóm khách hàng cá nhân) tối đa đến ngày 31/12/2016; 

 Dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội (nhóm khách hàng doanh nghiệp). 

 Tại Công văn số 5344/VPCP-KTTH ngày 30/6/2016 Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến: đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 3954/NHNN-TD và giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan theo thẩm quyền khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi các quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng tại Công văn số1520/BXD-QLN ngày 26/7/2016 và Bộ Tài chính tại Công văn số 10373/BTC-TCNH ngày 25/7/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. 

 Thông tư tập trung vào một số vấn đề sau: 

 Về đối tượng gia hạn, đối với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình, thời gian giải ngân của các ngân hàng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016 áp dụng đối với các khoản vay mà ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31 tháng 03 năm 2016 và đã được ngân hàng báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10 tháng 5 năm 2016. 

 Quy định về việc xử lý đối với khoản giải ngân của các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 giữa ngân hàng với nhóm khách hàng cá nhân trong thời gian từ ngày 01/6/2016 đến ngày Thông tư có hiệu lực: 

 Đối với các khoản giải ngân của ngân hàng trong thời gian từ ngày 01 tháng 06 năm 2016 đến ngày Thông tư này có hiệu lực được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Thuộc các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31 tháng 03 năm 2016 với khách hàng là cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình; 

 Thuộc các hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng tổng hợp và báo cáo Ngân hàng Nhà nước tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10 tháng 5 năm 2016. 

 Đối với các khoản giải ngân đủ điều kiện tại mục 1, ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 11/2013/TT-NHNN. 

 Trong trường hợp ngân hàng đã thu nợ lãi lớn hơn mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở, ngân hàng thực hiện hoàn trả phần chênh lệch nợ lãi giữa mức lãi suất thực tế đã thu và mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở trong thời hạn không quá 02 (hai) tháng kể từ ngày Thông từ này có hiệu lực thi hành hoặc bù trừ cho khách hàng chậm nhất vào 02 (hai) kỳ thu lãi gần nhất sau khi được Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn. 

Thông tư số 25/2016 /TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016 để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của người dân.

Gói 30.000 tỷ được gia hạn là một tin vui dành cho rất nhiều khách hàng. Đặc biệt hơn nữa, sắp tới Chính Phủ cũng sẽ ra thông tư hướng dẫn việc thực hiện hỗ trợ lãi suất 4.8%/năm dành cho các khách hàng đăng ký mua thuê dự án nhà ở xã hội. Như vậy, dự án nhà ở xã hội chương dương home sẽ đáp ứng được nhu cầu mua nhà giá rẻ cho khách hàng có thu nhập thấp.
Một loạt động thái mới từ chính sách hứa hẹn dòng vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ cho người vay vốn mua nhà ở thu nhập thấp đang trở lại. 

Với hàng loạt chính sách: vay vốn ưu đãi với lãi suất 5%/năm, thời hạn vay 15 năm, mức vay tối đa 80% giá trị căn hộ từ gói 30 nghìn tỷ, khách hàng chỉ cần có vài trăm triệu đồng là có thể mua một căn hộ dưới 1 tỷ đồng. Do đó, nhà ở dưới 1 tỷ đồng luôn “cháy hàng”. 
Dự án căn hộ giá rẻ dự kiến sẽ bùng nổ vào cuối năm 2016
Số liệu từ một số công ty nghiên cứu thị trường quý II/2016 cho thấy phân khúc nhà ở dưới 1 tỷ đồng có sự sụt giảm đáng kể. Phân khúc trung và cao cấp đang chiếm lĩnh thị trường. Có thể nói những thay đổi chính sách liên quan đến gói tín dụng 30 nghìn tỷ khiến nguồn vốn tín dụng bị "tắc" là nguyên nhân dẫn đến phân khúc nhà giá rẻ sụt giảm. Các nhà đầu tư lựa chọn căn hộ cao cấp bởi lợi nhuận thu được từ những dự án này lớn. Trong khi thực tế, nhu cầu nhà ở dưới 1 tỷ đồng tại các đô thị như Hà Nội lại rất cao. Hiện nay thị trường đang mất cân đối cung cầu, thiếu căn hộ giá rẻ và trung bình, thừa căn hộ cao cấp. 

 Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết số người có thu nhập tốt, có khả năng mua căn hộ cao cấp chỉ chiếm 20%. Tỉ lệ còn lại 80% là những người có thu nhập vừa và thấp. Do lợi nhuận không cao nên ít chủ đầu tư lựa chon nhà giá giá rẻ, cung căn hộ dưới 1 tỷ đồng luôn ở tình trạng khan hiếm. Hiện thị trường Hà Nội cũng không có nhiều dự án nhà ở bình dân được phát triển một cách bài bản. Tình trạng cháy nổ, mất điện, mất nước, xuống cấp… đã diễn ra ở 1 số khu nhà như Xa La, Kim Văn Kim Lũ, Linh Đàm, Đại Thanh. Một số dự án khác được đánh giá cao về chất lượng như Tân Tây Đô (Đan Phượng), KĐT mới Đặng Xá (Gia Lâm)… thu hút hàng ngàn người lựa chọn. Gữa bối cảnh phân khúc cao cấp bung hàng, nhà ở giá trẻ vẫn đang là một mạch ngầm âm ỉ.

Phân khúc này không ồn ào trên truyền thông nhưng không có nghĩa là "lép vế" hoàn toàn. Đón đầu xu thế, hiện nay có khá nhiều khu nhà ở giá rẻ đã và đang được tung ra thị trường như Thăng Long Victory (Hoài Đức), Gemek Tower (Hoài Đức), Hateco Hoàng Mai, The TWO Residence (Hoàng Mai), The Vesta... 

Còn tại TP.HCM, các dự án nhà giá rẻ cũng đã được chú trọng đầu tư phát triển như dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home do công ty Cổ Phần Chương Dương làm chủ đầu tư sẽ tung ra thị trường 1.700 căn hộ giá rẻ từ 700-900 triệu/căn, hay dự án NOXH Hoàng Quân Plaza...

Nhiều chuyên gia nhận định phân khúc nhà 1 tỷ đồng có khả năng bùng nổ Các dự án nhà ở giá rẻ trên, nhiều dự án cũng chú ý phát triển các công trình dịch vụ như bể bơi, khu thể thao, thương mại, gym, công viên cây xanh... 

Như vậy, giữa bối cảnh căn hộ cao cấp phát triển ồ ạt, người thu nhập thấp vẫn có những lựa chọn nhất định để sở hữu cho mình một ngôi nhà mơ ước.

Có khả năng bùng nổ căn hộ phân khúc 1 tỷ đồng

Một loạt động thái mới từ chính sách hứa hẹn dòng vốn tín dụng ưu đãi hỗ trợ cho người vay vốn mua nhà ở thu nhập thấp đang trở lại. 

Với hàng loạt chính sách: vay vốn ưu đãi với lãi suất 5%/năm, thời hạn vay 15 năm, mức vay tối đa 80% giá trị căn hộ từ gói 30 nghìn tỷ, khách hàng chỉ cần có vài trăm triệu đồng là có thể mua một căn hộ dưới 1 tỷ đồng. Do đó, nhà ở dưới 1 tỷ đồng luôn “cháy hàng”. 
Dự án căn hộ giá rẻ dự kiến sẽ bùng nổ vào cuối năm 2016
Số liệu từ một số công ty nghiên cứu thị trường quý II/2016 cho thấy phân khúc nhà ở dưới 1 tỷ đồng có sự sụt giảm đáng kể. Phân khúc trung và cao cấp đang chiếm lĩnh thị trường. Có thể nói những thay đổi chính sách liên quan đến gói tín dụng 30 nghìn tỷ khiến nguồn vốn tín dụng bị "tắc" là nguyên nhân dẫn đến phân khúc nhà giá rẻ sụt giảm. Các nhà đầu tư lựa chọn căn hộ cao cấp bởi lợi nhuận thu được từ những dự án này lớn. Trong khi thực tế, nhu cầu nhà ở dưới 1 tỷ đồng tại các đô thị như Hà Nội lại rất cao. Hiện nay thị trường đang mất cân đối cung cầu, thiếu căn hộ giá rẻ và trung bình, thừa căn hộ cao cấp. 

 Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết số người có thu nhập tốt, có khả năng mua căn hộ cao cấp chỉ chiếm 20%. Tỉ lệ còn lại 80% là những người có thu nhập vừa và thấp. Do lợi nhuận không cao nên ít chủ đầu tư lựa chon nhà giá giá rẻ, cung căn hộ dưới 1 tỷ đồng luôn ở tình trạng khan hiếm. Hiện thị trường Hà Nội cũng không có nhiều dự án nhà ở bình dân được phát triển một cách bài bản. Tình trạng cháy nổ, mất điện, mất nước, xuống cấp… đã diễn ra ở 1 số khu nhà như Xa La, Kim Văn Kim Lũ, Linh Đàm, Đại Thanh. Một số dự án khác được đánh giá cao về chất lượng như Tân Tây Đô (Đan Phượng), KĐT mới Đặng Xá (Gia Lâm)… thu hút hàng ngàn người lựa chọn. Gữa bối cảnh phân khúc cao cấp bung hàng, nhà ở giá trẻ vẫn đang là một mạch ngầm âm ỉ.

Phân khúc này không ồn ào trên truyền thông nhưng không có nghĩa là "lép vế" hoàn toàn. Đón đầu xu thế, hiện nay có khá nhiều khu nhà ở giá rẻ đã và đang được tung ra thị trường như Thăng Long Victory (Hoài Đức), Gemek Tower (Hoài Đức), Hateco Hoàng Mai, The TWO Residence (Hoàng Mai), The Vesta... 

Còn tại TP.HCM, các dự án nhà giá rẻ cũng đã được chú trọng đầu tư phát triển như dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home do công ty Cổ Phần Chương Dương làm chủ đầu tư sẽ tung ra thị trường 1.700 căn hộ giá rẻ từ 700-900 triệu/căn, hay dự án NOXH Hoàng Quân Plaza...

Nhiều chuyên gia nhận định phân khúc nhà 1 tỷ đồng có khả năng bùng nổ Các dự án nhà ở giá rẻ trên, nhiều dự án cũng chú ý phát triển các công trình dịch vụ như bể bơi, khu thể thao, thương mại, gym, công viên cây xanh... 

Như vậy, giữa bối cảnh căn hộ cao cấp phát triển ồ ạt, người thu nhập thấp vẫn có những lựa chọn nhất định để sở hữu cho mình một ngôi nhà mơ ước.
Hơn 5 tháng nữa kết thúc chương trình cho vay ưu đãi nhưng hiện chưa có nguồn vốn cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. 

Đầu tháng 6-2016, người thu nhập thấp trên cả nước phấn khởi đón nhận thông tin về việc Chính phủ đã có Quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội là 4,8%/năm tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định 100. Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2016 và được áp dụng cho tất cả các khoản vay còn dư nợ trong năm 2016. Như vậy, chỉ còn hơn 5 tháng nữa là kết thúc chương trình cho vay ưu đãi này, nhưng hiện vẫn chưa biết nguồn vốn cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ lấy từ đâu. 

Gần 1 tháng kể từ khi Chính phủ có quyết định về một chương trình cho vay ưu đãi nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%/năm, chị Hoàng Thu Quyên ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin nhưng vẫn không biết là muốn vay tiền tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thì phải làm thế nào, các điều kiện được vay, bao giờ chương trình mới có thể triển khai được. Mức lãi suất 4,8%/ năm là mơ ước và hy vọng để mua nhà của người thu nhập thấp, nhưng lại kết thúc vào cuối năm nay, tức là chỉ còn hơn 5 tháng nữa. “Hiện đã có chương trình vay vốn với lãi suất ưu đãi 4,8% để mua nhà nhưng không ai biết khi nào mới triển khai và thủ tục ra sao. Tôi cũng rất sốt ruột vì gói 30.000 tỉ đã hết, chương trình mới chưa biết thời điểm thực hiện. Việc mua được nhà trong thời điểm này đối với người thu nhập thấp thực sự rất khó khăn” - chị Quyên chia sẻ. 

Trả lời báo chí, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội khẳng định “đã chuẩn bị tinh thần, nhân lực, các quy trình nghiệp vụ và sẵn sàng thực hiện khi được Chính phủ bố trí vốn”. Chính sách đã có, nhưng nguồn vốn ở đâu để thực hiện vẫn là bài toán “đau đầu” của các cơ quan chức năng, bởi các Bộ, ngành liên quan đều đang gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn cho nhiệm vụ này. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, nhận định hiện vẫn chưa biết sắp xếp vốn từ đâu sẽ khiến chương trình chậm trễ, ảnh hưởng đến tâm lý xã hội. “Về mặt chính sách là tốt nhưng để triển khai được đến nay vẫn chưa có một nguồn lực rõ ràng được khẳng định, chưa có hướng dẫn từ ngân hàng. Khi đã có chủ trương cần phải có kế hoạch từ sớm để cho người dân biết được lộ trình, điều kiện vay, có thỏa thuận được với các chủ đầu tư không? Chậm triển khai chính sách sẽ liên tục để cho người dân lo lắng, các doanh nghiệp cũng khó thực hiện” - ông Điệp bày tỏ. 

Nguồn vốn chưa có, đồng nghĩa với việc người dân chưa có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi, doanh nghiệp vẫn còn trong tâm thế “chờ đợi”. Trong khi thực tế là ở Hà Nội và TP HCM ngày càng khan hiếm các dự án nhà ở xã hội, nhà giá rẻ. Ông Nguyễn Chí Thanh, đại diện một doanh nghiệp bất động sản cho rằng, khi bắt đầu triển khai gói 30.000 tỷ trước đây, nguồn vốn đã có sẵn, nên các doanh nghiệp mới tích cực xây dựng tạo nguồn cung đáp ứng nhu cầu nhà ở của những người vay gói hỗ trợ này. Do vậy, cần luôn tạo ra cơ chế thu hút lượng tiền phục vụ phát triển nhà ở trong nhiều năm tới mới có thể giải quyết được vấn đề này. “Quy định như vậy nhưng quan trọng là Ngân hàng Chính sách sẽ thu xếp được bao nhiêu? Tại sao trước đây thu xếp được gói 30.000 tỉ? Các ngân hàng đều có trích các quỹ làm từ thiện nên việc kêu gọi ngân hàng tiếp tục trích 1 khoản ra để giúp cho nhà ở xã hội là cần tiếp tục định hướng kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước. Nếu không thì nguồn cấp được cho nhà ở xã hội sẽ lại rất nhỏ” - ông Thanh kiến nghị. 

Nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế, xã hội của nước ta trong những năm tới là rất lớn. Theo Bộ Tài chính, dự kiến đến tháng 7-2017, Việt Nam có thể không còn được vay vốn ODA, mà phải chuyển sang sử dụng nguồn vay ưu đãi, tiến tới vay theo điều kiện thị trường với mức lãi suất cao. Nguồn vốn ODA đã vay chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi, hoặc tăng lãi suất lên từ 2%-3,5%. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng giải pháp hiện nay là Nhà nước cần tiếp tục tăng thu, đồng thời tìm kiếm các nguồn vốn, rà soát để xem xét những khoản tiền liên quan đến đầu tư không cần thiết hay lãng phí để có thể chuyển vào nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở. “Một là vẫn phải chờ, hai là phải rà soát lại các khoản thu chi. Bây giờ Nhà nước đi vay ở đâu về thì không có, in tiền ra cũng không được. Chuyện này khó không chỉ có khoản này mà một số khoản khác vẫn đang nợ. Chỉ có trách là trong bối cảnh như vậy mà nếu như một số khoản chi khác vẫn phóng tay thì không nên” - ông Phong nêu quan điểm. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc nhanh chóng thu xếp nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện chương trình vay vốn ưu đãi nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%/năm, cũng cần thiết có tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thực hiện gói 30.000 tỷ đồng để có bài học kinh nghiệm cho các chương trình hỗ trợ nhà ở tiếp theo.

Hi vọng,tháng 9 này, khi dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home được triển khai, gói tín dụng 4.8% sẽ được áp dụng nhằm hỗ trợ cho những người mua nhà thuộc diện thu nhập thấp.

Theo VOV

Gói vay ưu đãi lãi suất 4.8% vẫn chưa được triển khai rộng rãi

Hơn 5 tháng nữa kết thúc chương trình cho vay ưu đãi nhưng hiện chưa có nguồn vốn cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội. 

Đầu tháng 6-2016, người thu nhập thấp trên cả nước phấn khởi đón nhận thông tin về việc Chính phủ đã có Quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội là 4,8%/năm tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định 100. Quyết định này có hiệu lực đến hết ngày 31-12-2016 và được áp dụng cho tất cả các khoản vay còn dư nợ trong năm 2016. Như vậy, chỉ còn hơn 5 tháng nữa là kết thúc chương trình cho vay ưu đãi này, nhưng hiện vẫn chưa biết nguồn vốn cấp cho Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ lấy từ đâu. 

Gần 1 tháng kể từ khi Chính phủ có quyết định về một chương trình cho vay ưu đãi nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%/năm, chị Hoàng Thu Quyên ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tìm hiểu từ nhiều nguồn thông tin nhưng vẫn không biết là muốn vay tiền tại Ngân hàng Chính sách Xã hội thì phải làm thế nào, các điều kiện được vay, bao giờ chương trình mới có thể triển khai được. Mức lãi suất 4,8%/ năm là mơ ước và hy vọng để mua nhà của người thu nhập thấp, nhưng lại kết thúc vào cuối năm nay, tức là chỉ còn hơn 5 tháng nữa. “Hiện đã có chương trình vay vốn với lãi suất ưu đãi 4,8% để mua nhà nhưng không ai biết khi nào mới triển khai và thủ tục ra sao. Tôi cũng rất sốt ruột vì gói 30.000 tỉ đã hết, chương trình mới chưa biết thời điểm thực hiện. Việc mua được nhà trong thời điểm này đối với người thu nhập thấp thực sự rất khó khăn” - chị Quyên chia sẻ. 

Trả lời báo chí, đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội khẳng định “đã chuẩn bị tinh thần, nhân lực, các quy trình nghiệp vụ và sẵn sàng thực hiện khi được Chính phủ bố trí vốn”. Chính sách đã có, nhưng nguồn vốn ở đâu để thực hiện vẫn là bài toán “đau đầu” của các cơ quan chức năng, bởi các Bộ, ngành liên quan đều đang gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn cho nhiệm vụ này. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, nhận định hiện vẫn chưa biết sắp xếp vốn từ đâu sẽ khiến chương trình chậm trễ, ảnh hưởng đến tâm lý xã hội. “Về mặt chính sách là tốt nhưng để triển khai được đến nay vẫn chưa có một nguồn lực rõ ràng được khẳng định, chưa có hướng dẫn từ ngân hàng. Khi đã có chủ trương cần phải có kế hoạch từ sớm để cho người dân biết được lộ trình, điều kiện vay, có thỏa thuận được với các chủ đầu tư không? Chậm triển khai chính sách sẽ liên tục để cho người dân lo lắng, các doanh nghiệp cũng khó thực hiện” - ông Điệp bày tỏ. 

Nguồn vốn chưa có, đồng nghĩa với việc người dân chưa có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi, doanh nghiệp vẫn còn trong tâm thế “chờ đợi”. Trong khi thực tế là ở Hà Nội và TP HCM ngày càng khan hiếm các dự án nhà ở xã hội, nhà giá rẻ. Ông Nguyễn Chí Thanh, đại diện một doanh nghiệp bất động sản cho rằng, khi bắt đầu triển khai gói 30.000 tỷ trước đây, nguồn vốn đã có sẵn, nên các doanh nghiệp mới tích cực xây dựng tạo nguồn cung đáp ứng nhu cầu nhà ở của những người vay gói hỗ trợ này. Do vậy, cần luôn tạo ra cơ chế thu hút lượng tiền phục vụ phát triển nhà ở trong nhiều năm tới mới có thể giải quyết được vấn đề này. “Quy định như vậy nhưng quan trọng là Ngân hàng Chính sách sẽ thu xếp được bao nhiêu? Tại sao trước đây thu xếp được gói 30.000 tỉ? Các ngân hàng đều có trích các quỹ làm từ thiện nên việc kêu gọi ngân hàng tiếp tục trích 1 khoản ra để giúp cho nhà ở xã hội là cần tiếp tục định hướng kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước. Nếu không thì nguồn cấp được cho nhà ở xã hội sẽ lại rất nhỏ” - ông Thanh kiến nghị. 

Nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế, xã hội của nước ta trong những năm tới là rất lớn. Theo Bộ Tài chính, dự kiến đến tháng 7-2017, Việt Nam có thể không còn được vay vốn ODA, mà phải chuyển sang sử dụng nguồn vay ưu đãi, tiến tới vay theo điều kiện thị trường với mức lãi suất cao. Nguồn vốn ODA đã vay chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi, hoặc tăng lãi suất lên từ 2%-3,5%. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng giải pháp hiện nay là Nhà nước cần tiếp tục tăng thu, đồng thời tìm kiếm các nguồn vốn, rà soát để xem xét những khoản tiền liên quan đến đầu tư không cần thiết hay lãng phí để có thể chuyển vào nguồn vốn dành cho phát triển nhà ở. “Một là vẫn phải chờ, hai là phải rà soát lại các khoản thu chi. Bây giờ Nhà nước đi vay ở đâu về thì không có, in tiền ra cũng không được. Chuyện này khó không chỉ có khoản này mà một số khoản khác vẫn đang nợ. Chỉ có trách là trong bối cảnh như vậy mà nếu như một số khoản chi khác vẫn phóng tay thì không nên” - ông Phong nêu quan điểm. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc nhanh chóng thu xếp nguồn vốn để Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện chương trình vay vốn ưu đãi nhà ở xã hội với lãi suất 4,8%/năm, cũng cần thiết có tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thực hiện gói 30.000 tỷ đồng để có bài học kinh nghiệm cho các chương trình hỗ trợ nhà ở tiếp theo.

Hi vọng,tháng 9 này, khi dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home được triển khai, gói tín dụng 4.8% sẽ được áp dụng nhằm hỗ trợ cho những người mua nhà thuộc diện thu nhập thấp.

Theo VOV
Các chuyên gia cảnh báo, nếu người mua mạo hiểm mua bán trái phép nhà ở xã hội (NOXH) thì có nguy cơ mất trắng nếu sự việc bị bại lộ. 

Tại một dự án NOXH trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, chủ một căn hộ cho biết họ đã mua từ người chủ trước của căn hộ chứ không mua trực tiếp từ chủ đầu tư. Tại dự án này cũng có nhiều căn hộ khác đang được rao bán trên mạng. Thậm chí, có những mẩu tin rao còn nêu rõ chủ căn hộ còn nợ ngân hàng 450 triệu từ gói vay ưu đãi 30.000 tỉ đồng và sẵn sàng chuyển gói vay sang người mua mới. 

Như vậy, không chỉ bán căn hộ mà người bán còn sẵn sàng bán cả khoản nợ đang vay ngân hàng cho người mua. Theo giải thích của người môi giới, hàng tháng, người mua sẽ đến trả nợ cho ngân hàng theo tên của người chủ cũ. Những giao dịch này không có công chứng, không có xác nhận của chủ đầu tư. Việc làm chứng của văn phòng luật sư cũng không đảm bảo giá trị pháp lý. 

 Khi biết thông tin về các giao dịch mua bán trái phép căn hộ NOXH, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, họ không có bất kỳ liên quan gì tới các giao dịch này. “Người bán thường lấy lòng tin người mua bằng cách nói họ có quan hệ này nọ với chủ đầu tư và có thể hợp pháp hóa các giao dịch nhưng chúng tôi khẳng định là không thực hiện được”, một chủ đầu tư nói. Đại diện chủ đầu tư này cũng cho biết, hiện đã có 40 - 50 trường hợp nghi vấn mua đi bán lại căn hộ tại dự án này đang được điều tra. 

Còn các chuyên gia thì nhận định, chưa cần giao dịch bị phát giác, người mua căn hộ dạng này đã đứng trước nhiều rủi ro. Hiện nay, pháp luật không cho phép NOXH được chuyển nhượng trong 5 năm đầu. Nếu bị phát hiện, chủ căn hộ có thể bị tịch thu căn hộ, trả lại cho chủ đầu tư và bị phạt tiền. Bởi vậy, những người mua các căn hộ này chẳng khác gì đang nắm dao đằng lưỡi.

Vì vậy, khi mua dự án căn hộ thuộc dạng nhà ở xã hội, khách hàng nên giao dịch trực tiếp với chủ đầu tư để đảm bảo về pháp lý cũng như các chương trình ưu đãi vay, chiết khấu.

Sắp tới, dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home được tung ra thị trường, khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với PKD Chủ đầu tư để nắm được những thông tin mới nhất, và chính xác nhất nhé.Rủi ro cao khi mua lại các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội

Các chuyên gia cảnh báo, nếu người mua mạo hiểm mua bán trái phép nhà ở xã hội (NOXH) thì có nguy cơ mất trắng nếu sự việc bị bại lộ. 

Tại một dự án NOXH trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, chủ một căn hộ cho biết họ đã mua từ người chủ trước của căn hộ chứ không mua trực tiếp từ chủ đầu tư. Tại dự án này cũng có nhiều căn hộ khác đang được rao bán trên mạng. Thậm chí, có những mẩu tin rao còn nêu rõ chủ căn hộ còn nợ ngân hàng 450 triệu từ gói vay ưu đãi 30.000 tỉ đồng và sẵn sàng chuyển gói vay sang người mua mới. 

Như vậy, không chỉ bán căn hộ mà người bán còn sẵn sàng bán cả khoản nợ đang vay ngân hàng cho người mua. Theo giải thích của người môi giới, hàng tháng, người mua sẽ đến trả nợ cho ngân hàng theo tên của người chủ cũ. Những giao dịch này không có công chứng, không có xác nhận của chủ đầu tư. Việc làm chứng của văn phòng luật sư cũng không đảm bảo giá trị pháp lý. 

 Khi biết thông tin về các giao dịch mua bán trái phép căn hộ NOXH, đại diện chủ đầu tư dự án cho biết, họ không có bất kỳ liên quan gì tới các giao dịch này. “Người bán thường lấy lòng tin người mua bằng cách nói họ có quan hệ này nọ với chủ đầu tư và có thể hợp pháp hóa các giao dịch nhưng chúng tôi khẳng định là không thực hiện được”, một chủ đầu tư nói. Đại diện chủ đầu tư này cũng cho biết, hiện đã có 40 - 50 trường hợp nghi vấn mua đi bán lại căn hộ tại dự án này đang được điều tra. 

Còn các chuyên gia thì nhận định, chưa cần giao dịch bị phát giác, người mua căn hộ dạng này đã đứng trước nhiều rủi ro. Hiện nay, pháp luật không cho phép NOXH được chuyển nhượng trong 5 năm đầu. Nếu bị phát hiện, chủ căn hộ có thể bị tịch thu căn hộ, trả lại cho chủ đầu tư và bị phạt tiền. Bởi vậy, những người mua các căn hộ này chẳng khác gì đang nắm dao đằng lưỡi.

Vì vậy, khi mua dự án căn hộ thuộc dạng nhà ở xã hội, khách hàng nên giao dịch trực tiếp với chủ đầu tư để đảm bảo về pháp lý cũng như các chương trình ưu đãi vay, chiết khấu.

Sắp tới, dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home được tung ra thị trường, khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với PKD Chủ đầu tư để nắm được những thông tin mới nhất, và chính xác nhất nhé.Xin kính chào Quý khách hàng.

Dự án căn hộ Chương Dương Home là dự án Nhà ở xã hội vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ký quyết định phê duyệt.

Dự kiến cuối tháng 8/2016, dự án Nhà ở xã hội Chương Dương Home sẽ được CĐT Chương Dương bán ra thị trường. Đợt đầu tiên sẽ mở bán hơn 300 căn hộ diện tích từ 50-60m2.

Để chuẩn bị trước cho các khách hàng có nhu cầu đăng ký mua dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home, phần dưới của bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách hàng những hồ sơ giấy tờ cần thiết để làm thủ tục đăng ký mua dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home Quận Thủ Đức.

Quý khách hàng vui lòng Click vào các tệp dưới đây để tải về máy các file cần thiết nhé. Mọi thắc mắc về thủ tục đăng ký mua NOXH, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0909 539 357 hoặc gửi email về địa chỉ: pkd.cdt@gmail.com . Xin cảm ơn.Hồ sơ đăng ký mua dự án nhà ở xã hội tại TP.HCM

Xin kính chào Quý khách hàng.

Dự án căn hộ Chương Dương Home là dự án Nhà ở xã hội vừa được Ủy ban nhân dân TP.HCM ký quyết định phê duyệt.

Dự kiến cuối tháng 8/2016, dự án Nhà ở xã hội Chương Dương Home sẽ được CĐT Chương Dương bán ra thị trường. Đợt đầu tiên sẽ mở bán hơn 300 căn hộ diện tích từ 50-60m2.

Để chuẩn bị trước cho các khách hàng có nhu cầu đăng ký mua dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home, phần dưới của bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách hàng những hồ sơ giấy tờ cần thiết để làm thủ tục đăng ký mua dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home Quận Thủ Đức.

Quý khách hàng vui lòng Click vào các tệp dưới đây để tải về máy các file cần thiết nhé. Mọi thắc mắc về thủ tục đăng ký mua NOXH, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline: 0909 539 357 hoặc gửi email về địa chỉ: pkd.cdt@gmail.com . Xin cảm ơn.Mới đây, Viện Nghiên cứu Phát triển đã tổ chức hội thảo công bố kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu nhà ở xã hội (NOXH). Tại hội thảo, đơn vị này cho biết, có hơn 80.000 hộ dân có nhu cầu mua, thuê NOXH nhưng cán bộ công chức viên chức mới là đối tượng cần ưu tiên giải quyết trong các năm tới.

 TS. Dư Phước Tân, Trưởng phòng nghiên cứu quản lý đô thị (Viện Nghiên cứu Phát triển) đánh giá, công trình này của nhóm khảo sát có quy mô lớn, đảm bảo được cả tiêu chí định lượng lẫn định tính. “Nhóm điều tra đã tiến hành khảo sát không chỉ đặc điểm kinh tế xã hội và nguyện vọng của từng cá nhân mà còn thu thập các thông tin chung và nguyện vọng của các hộ gia đình được phỏng vấn”, TS. Tân chia sẻ. 

 Báo cáo đã thể hiện khá đầy đủ các ý kiến đánh giá cũng như những khó khăn khi thực hiện chính sách NOXH như: các thông tin vẫn chưa được công khai đầy đủ, rõ ràng; thời gian đăng ký mua và phân phối NOXH còn dài; đặc điểm căn hộ chưa phù hợp với nhu cầu của người dân. Trong đó, nổi bật vẫn là khó khăn trong việc tiếp cận hồ sơ mua căn hộ và thủ tục để chuyển đến cơ quan chịu trách nhiệm xét duyệt.

 Liên quan đến khía cạnh tài chính, nhiều ý kiến của người dân cho biết, trong lúc thu nhập của họ vẫn chưa đáp ứng cho chi trả lâu dài, quy định phải trả trước 20 -30% giá trị căn hộ trong trường hợp đăng ký thuê mua sẽ khiến người dân gặp khó khăn, đặc biệt là khi áp dụng phương thức thuê mua đối với đối tượng nghèo, cận nghèo. Nên giảm bớt tỷ lệ này xuống còn 10% hoặc bỏ hẳn quy định này đi. Số tiền cho vay mua căn hộ nên cao hơn 70% giá trị căn hộ; thời gian vay nên kéo dài từ 30 - 50 năm, và lãi suất vay cần được cố định dưới 5% trong vòng 20 năm. 

 Báo cáo cũng đề xuất Nhà nước cần xem xét lại thủ tục chứng minh thu nhập, nên dựa vào mức lương trung bình của cả năm để xét thay vì chỉ căn cứ vào thu nhập của cá nhân theo tháng. “Một điểm khá vô lý là người đăng ký mua, thuê mua NOXH phải chứng minh có thu nhập thấp hơn 9 triệu đồng/tháng, nhưng mức thu nhập này lại không đủ điều kiện để trả góp”, TS. Tân đưa ra dẫn chứng. 

Nhóm nghiên cứu cho rằng nên đưa tiền thuê nhà vào lương, đồng thời nên có thêm nhiều nguồn quỹ cho vay như gói ưu đãi tín dụng 30.000 tỷ đồng như vừa qua để tạo điều kiện cho người dân. 

 Ngoài ra, Nhà nước cũng cần tạo điều kiện về kinh tế, cơ sở vật chất, bố trí trường học gần nơi ở mới, giúp người mua NOXH ổn định cuộc sống tốt hơn thay vì chỉ chú trọng đầu tư xây dựng căn hộ.

(Theo Dân Việt)

Cần xem xét lại thủ tục chứng minh thu nhập khi mua NOXH

Mới đây, Viện Nghiên cứu Phát triển đã tổ chức hội thảo công bố kết quả điều tra, khảo sát nhu cầu nhà ở xã hội (NOXH). Tại hội thảo, đơn vị này cho biết, có hơn 80.000 hộ dân có nhu cầu mua, thuê NOXH nhưng cán bộ công chức viên chức mới là đối tượng cần ưu tiên giải quyết trong các năm tới.

 TS. Dư Phước Tân, Trưởng phòng nghiên cứu quản lý đô thị (Viện Nghiên cứu Phát triển) đánh giá, công trình này của nhóm khảo sát có quy mô lớn, đảm bảo được cả tiêu chí định lượng lẫn định tính. “Nhóm điều tra đã tiến hành khảo sát không chỉ đặc điểm kinh tế xã hội và nguyện vọng của từng cá nhân mà còn thu thập các thông tin chung và nguyện vọng của các hộ gia đình được phỏng vấn”, TS. Tân chia sẻ. 

 Báo cáo đã thể hiện khá đầy đủ các ý kiến đánh giá cũng như những khó khăn khi thực hiện chính sách NOXH như: các thông tin vẫn chưa được công khai đầy đủ, rõ ràng; thời gian đăng ký mua và phân phối NOXH còn dài; đặc điểm căn hộ chưa phù hợp với nhu cầu của người dân. Trong đó, nổi bật vẫn là khó khăn trong việc tiếp cận hồ sơ mua căn hộ và thủ tục để chuyển đến cơ quan chịu trách nhiệm xét duyệt.

 Liên quan đến khía cạnh tài chính, nhiều ý kiến của người dân cho biết, trong lúc thu nhập của họ vẫn chưa đáp ứng cho chi trả lâu dài, quy định phải trả trước 20 -30% giá trị căn hộ trong trường hợp đăng ký thuê mua sẽ khiến người dân gặp khó khăn, đặc biệt là khi áp dụng phương thức thuê mua đối với đối tượng nghèo, cận nghèo. Nên giảm bớt tỷ lệ này xuống còn 10% hoặc bỏ hẳn quy định này đi. Số tiền cho vay mua căn hộ nên cao hơn 70% giá trị căn hộ; thời gian vay nên kéo dài từ 30 - 50 năm, và lãi suất vay cần được cố định dưới 5% trong vòng 20 năm. 

 Báo cáo cũng đề xuất Nhà nước cần xem xét lại thủ tục chứng minh thu nhập, nên dựa vào mức lương trung bình của cả năm để xét thay vì chỉ căn cứ vào thu nhập của cá nhân theo tháng. “Một điểm khá vô lý là người đăng ký mua, thuê mua NOXH phải chứng minh có thu nhập thấp hơn 9 triệu đồng/tháng, nhưng mức thu nhập này lại không đủ điều kiện để trả góp”, TS. Tân đưa ra dẫn chứng. 

Nhóm nghiên cứu cho rằng nên đưa tiền thuê nhà vào lương, đồng thời nên có thêm nhiều nguồn quỹ cho vay như gói ưu đãi tín dụng 30.000 tỷ đồng như vừa qua để tạo điều kiện cho người dân. 

 Ngoài ra, Nhà nước cũng cần tạo điều kiện về kinh tế, cơ sở vật chất, bố trí trường học gần nơi ở mới, giúp người mua NOXH ổn định cuộc sống tốt hơn thay vì chỉ chú trọng đầu tư xây dựng căn hộ.

(Theo Dân Việt)

Căn hộ Ehome 3 nam long - Một trong những căn hộ nổi tiếng thuộc dòng căn hộ Ehome " Giá không cao nhưng chất lượng sống phải cao" của Tập Đoàn Nam Long. Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ, tri thức trẻ đã chọn Ehome 3 làm nơi an cư lạc nghiệp. Vậy căn hộ Ehome 3 có những đặc điểm gì đặc biệt. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thêm những thông tin cần thiết trước khi có quyết định chọn mua căn hộ:

1.Ưu điểm của căn hộ Ehome 3
 • Được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Nam Long - Một trong những chủ đầu tư uy tín và có thương hiệu trên thị trường BĐS Việt Nam với các dự án căn hộ trải dài từ Bình Dương - Quận 7 - Quận 9 - Quận Bình Tân...
 • Căn hộ Ehome 3 nằm trong khu biệt lập hoàn toàn với hơn 14 Block căn hộ. Tiện ích nội khu đầy đủ với siêu thị mini, trường tiểu học, trường mẫu giáo, hồ bơi, công viên, sân bóng rổ...Một không gian sống tràn ngập cây xanh và bóng mát.
 • Các Block căn hộ thuộc Ehome 3 đều bàn giao đúng tiến độ hoặc vượt tiến độ từ 1 - 3 tháng, đây là một trong những điểm mạnh của dự án Ehome 3 mà không phải chủ đầu tư dự án nào cũng làm được. Tính đến thời điểm tháng 12/2015, căn hộ Ehome 3 đã bàn giao được 10 Block trên tổng số 14 Block căn hộ.
 • Thiết kế căn hộ Ehome 3 vô cùng hợp lý, diện tích nổi bật là 64m2 - thiết kế 2 phòng ngủ, 2 WC - Phù hợp với hầu hết các gia đình trẻ, các cặp vợ chồng mới cưới. Đây cũng là đối tượng khách hàng chủ yếu mà CĐT Nam Long hướng tới. Giá 1 căn hộ tại Ehome 3 chỉ từ 980 triệu/căn, thanh toán linh hoạt đến khi nhận nhà.
 • Cuối cùng, Với uy tín của CĐT Nam Long nên dự án căn hộ Ehome 3 được ngân hàng Vietcombank hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận nhà. Ngân hàng OCB hỗ trợ lãi suất cố đinh 6.5% trong 3 năm đầu tiên. Khách hàng vay mua căn hộ Ehome 3 được vay lên đến 85% giá trị căn hộ, thời gian vay có thể kéo dài đến 20 năm.
[caption id="" align="aligncenter" width="750"] Hình ảnh thực tế tại dự án căn hộ Ehome 3 Tây Sài Gòn[/caption] 2. Điểm yếu của căn hộ Ehome 3
 • Vị trí: Căn hộ Ehome 3 tọa lạc tại địa chỉ 103 Hồ Học Lãm - Quận Bình Tân. Di chuyển về trung tâm thành phố thông qua trục đường đại lộ Võ Văn Kiệt vô cùng thông thoáng và không kẹt xe. Tuy nhiên, thời điểm từ sau 21h trở đi, cung đường Đại Lộ Võ Văn Kiệt vô cùng vắng vẻ, khá nguy hiểm cho bạn nếu như bạn là một người thường xuyên đi làm hoặc đi chơi về trễ.
 • Tiện ích xung quanh căn hộ Ehome 3 chưa thực sự đầy đủ, bạn cần phải di chuyển hơn 10 phút mới đến được những tiện ích như Siêu thị lớn, bệnh viện...
 • Ngập nước: Đường Hồ Học Lãm cũng là một trong những điểm đen về tình trạng ngập nước vào những ngày mưa. Tuy nhiên có một tin vui đó là nội khu căn hộ Ehome 3 được xây dựng cao hơn mặt đường rất nhiều, đồng thời hệ thống cấp thoát nước bên trong căn hộ Ehome 3 cũng được đảm bảo, nên không có tình trạng ngập nước bên trong nội khu căn hộ. Ngoài ra, dự kiến năm 2016, Quận Bình Tân bắt đầu khởi công xây dựng cây Cầu Phú Định  - Cầu bắc ngang bến phà Phú Định với Quận 8, khi đó đường Hồ Học Lãm sẽ được mở rộng và nâng cấp thành đường 4 làn, sẽ không xảy ra tình trạng ngập nữa.
3. Cơ hội
 • Cơ hội của căn hộ Ehome 3 đó là có khả năng sinh lợi cao dành cho các khách hàng đầu tư vì giá bán khởi điểm của dự án Ehome 3 chỉ tầm 800 - 900 triệu, tuy nhiên tới thời điểm bàn giao nhà thì giá mỗi căn hộ tăng rất nhanh, lên đến 1.2 - 1.3 tỷ/căn. Đây là cơ hội dành cho các khách hàng đầu tư ngay từ giai đoạn đầu của dự án. Ví dụ, thời điểm tháng 12/2015, CĐT Nam Long mở bán đợt đầu tiên Block A10  -A11, giá chỉ từ 980 triệu/căn. Quý khách hàng có thể đầu tư ngay từ thời điểm này để có được giá bán ưu đãi nhất sau đó có thể bán lại để hưởng được phần lời tốt nhất.

4. Thách thức 

 • Hiện tại, Căn hộ Ehome 3 gặp một số thách thức, hay nói cách khác đó là sự cạnh tranh trực tiếp từ các căn hộ khu vực lân cận như City Gate Towers, Căn hộ The Avila hay căn hộ Dreamhome Palace. Do đó, thách thức dành cho căn hộ Ehome 3  -Chủ đầu tư Nam Long là nâng cao chất lượng công trình cũng như chất lượng sống tại khu dân cư Ehome 3.

Bạn có thể tham khảo thông tin dự án căn hộ Ehome 3 tại website chính thức của dự án: Ehome3.com

Có thể bạn quan tâm:

Dự án tham khảo - Căn hộ Ehome 3 Tây Sài Gòn

Căn hộ Ehome 3 nam long - Một trong những căn hộ nổi tiếng thuộc dòng căn hộ Ehome " Giá không cao nhưng chất lượng sống phải cao" của Tập Đoàn Nam Long. Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ, tri thức trẻ đã chọn Ehome 3 làm nơi an cư lạc nghiệp. Vậy căn hộ Ehome 3 có những đặc điểm gì đặc biệt. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn thêm những thông tin cần thiết trước khi có quyết định chọn mua căn hộ:

1.Ưu điểm của căn hộ Ehome 3
 • Được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Nam Long - Một trong những chủ đầu tư uy tín và có thương hiệu trên thị trường BĐS Việt Nam với các dự án căn hộ trải dài từ Bình Dương - Quận 7 - Quận 9 - Quận Bình Tân...
 • Căn hộ Ehome 3 nằm trong khu biệt lập hoàn toàn với hơn 14 Block căn hộ. Tiện ích nội khu đầy đủ với siêu thị mini, trường tiểu học, trường mẫu giáo, hồ bơi, công viên, sân bóng rổ...Một không gian sống tràn ngập cây xanh và bóng mát.
 • Các Block căn hộ thuộc Ehome 3 đều bàn giao đúng tiến độ hoặc vượt tiến độ từ 1 - 3 tháng, đây là một trong những điểm mạnh của dự án Ehome 3 mà không phải chủ đầu tư dự án nào cũng làm được. Tính đến thời điểm tháng 12/2015, căn hộ Ehome 3 đã bàn giao được 10 Block trên tổng số 14 Block căn hộ.
 • Thiết kế căn hộ Ehome 3 vô cùng hợp lý, diện tích nổi bật là 64m2 - thiết kế 2 phòng ngủ, 2 WC - Phù hợp với hầu hết các gia đình trẻ, các cặp vợ chồng mới cưới. Đây cũng là đối tượng khách hàng chủ yếu mà CĐT Nam Long hướng tới. Giá 1 căn hộ tại Ehome 3 chỉ từ 980 triệu/căn, thanh toán linh hoạt đến khi nhận nhà.
 • Cuối cùng, Với uy tín của CĐT Nam Long nên dự án căn hộ Ehome 3 được ngân hàng Vietcombank hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận nhà. Ngân hàng OCB hỗ trợ lãi suất cố đinh 6.5% trong 3 năm đầu tiên. Khách hàng vay mua căn hộ Ehome 3 được vay lên đến 85% giá trị căn hộ, thời gian vay có thể kéo dài đến 20 năm.
[caption id="" align="aligncenter" width="750"] Hình ảnh thực tế tại dự án căn hộ Ehome 3 Tây Sài Gòn[/caption] 2. Điểm yếu của căn hộ Ehome 3
 • Vị trí: Căn hộ Ehome 3 tọa lạc tại địa chỉ 103 Hồ Học Lãm - Quận Bình Tân. Di chuyển về trung tâm thành phố thông qua trục đường đại lộ Võ Văn Kiệt vô cùng thông thoáng và không kẹt xe. Tuy nhiên, thời điểm từ sau 21h trở đi, cung đường Đại Lộ Võ Văn Kiệt vô cùng vắng vẻ, khá nguy hiểm cho bạn nếu như bạn là một người thường xuyên đi làm hoặc đi chơi về trễ.
 • Tiện ích xung quanh căn hộ Ehome 3 chưa thực sự đầy đủ, bạn cần phải di chuyển hơn 10 phút mới đến được những tiện ích như Siêu thị lớn, bệnh viện...
 • Ngập nước: Đường Hồ Học Lãm cũng là một trong những điểm đen về tình trạng ngập nước vào những ngày mưa. Tuy nhiên có một tin vui đó là nội khu căn hộ Ehome 3 được xây dựng cao hơn mặt đường rất nhiều, đồng thời hệ thống cấp thoát nước bên trong căn hộ Ehome 3 cũng được đảm bảo, nên không có tình trạng ngập nước bên trong nội khu căn hộ. Ngoài ra, dự kiến năm 2016, Quận Bình Tân bắt đầu khởi công xây dựng cây Cầu Phú Định  - Cầu bắc ngang bến phà Phú Định với Quận 8, khi đó đường Hồ Học Lãm sẽ được mở rộng và nâng cấp thành đường 4 làn, sẽ không xảy ra tình trạng ngập nữa.
3. Cơ hội
 • Cơ hội của căn hộ Ehome 3 đó là có khả năng sinh lợi cao dành cho các khách hàng đầu tư vì giá bán khởi điểm của dự án Ehome 3 chỉ tầm 800 - 900 triệu, tuy nhiên tới thời điểm bàn giao nhà thì giá mỗi căn hộ tăng rất nhanh, lên đến 1.2 - 1.3 tỷ/căn. Đây là cơ hội dành cho các khách hàng đầu tư ngay từ giai đoạn đầu của dự án. Ví dụ, thời điểm tháng 12/2015, CĐT Nam Long mở bán đợt đầu tiên Block A10  -A11, giá chỉ từ 980 triệu/căn. Quý khách hàng có thể đầu tư ngay từ thời điểm này để có được giá bán ưu đãi nhất sau đó có thể bán lại để hưởng được phần lời tốt nhất.

4. Thách thức 

 • Hiện tại, Căn hộ Ehome 3 gặp một số thách thức, hay nói cách khác đó là sự cạnh tranh trực tiếp từ các căn hộ khu vực lân cận như City Gate Towers, Căn hộ The Avila hay căn hộ Dreamhome Palace. Do đó, thách thức dành cho căn hộ Ehome 3  -Chủ đầu tư Nam Long là nâng cao chất lượng công trình cũng như chất lượng sống tại khu dân cư Ehome 3.

Bạn có thể tham khảo thông tin dự án căn hộ Ehome 3 tại website chính thức của dự án: Ehome3.com

Có thể bạn quan tâm: